top of page
algemene voorwaarden_klein_edited.jpg

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ADEO DESIGN B.V.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Adeo Design B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76138143, optreedt als aanbieder of leverancier van diensten en producten aan Afnemer van welke aard dan ook, hierna ‘Adeo Design’.

1.  Algemeen

1.1 Adeo Design ontwerp en verkoopt meubels.

1.2 Afnemer is de wederpartij van Adeo Design die producten bij haar afneemt.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Adeo Design deze in een specifiek geval

uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd. In dat geval gelden de afwijkende voorwaarden enkel voor dat specifieke geval en zullen voor volgende gevallen weer deze algemene leveringsvoorwaarden gelden.

1.4 Deze algemene voorwaarden gelden voor de levering van alle diensten en producten door Adeo Design, alsmede voor door Adeo    Design gedane offertes en mededelingen en voor alle overige verbintenissen tussen partijen. Eventuele andere, tussen partijen reeds geldende algemene voorwaarden zullen door deze worden vervangen.

1.5 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen en

gelden enkel voor de betreffende overeenkomst.

 

2.    Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk

anders staat vermeld. Adeo Design accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s.

2.2 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de producten van Adeo Design zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Adeo Design schriftelijk, al dan niet elektronisch, bevestigt dat de overeenkomst met Afnemer tot stand komt dan wel  dat Adeo Design een aanvang heeft genomen met de levering. Een overeenkomst kan ook tussen partijen tot stand komen wanneer de aanvaarding door Afnemer slechts op onderschikte punten afwijkt van de offerte, wat ter beoordeling van Adeo Design is.

Een aanbod van Adeo Design komt automatisch te vervallen indien Afnemer deze niet binnen dertig (30) dagen heeft aanvaard.

 

3.     Levering van producten 

3.1 Adeo Design zal binnen een redelijke termijn na bestelling de afgenomen zaak aan Afnemer leveren. De geoffreerde en overeengekomen levertijden zijn slechts een benadering en gelden nimmer als fatale termijnen.

3.2 Indien partijen niet anders zijn overeengekomen, geschiedt de verzending voor rekening en risico van Afnemer. Adeo Design is op

geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die verband houdt met het transport.

3.3 Adeo Design levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsrecht gaat pas over op Afnemer als zij alle

openstaande vorderingen van Adeo Design heeft voldaan, ook wanneer dit vorderingen betreffen uit een andere overeenkomst

tussen partijen dan de onderhavige. Adeo Design is gerechtigd bij niet-tijdige volledige betaling haar zaken in eigendom terug te

nemen, waar deze zaken zich ook mogen bevinden. Afnemer mag zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet

vervreemden, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening.

3.4 Afnemer is verplicht de geleverde zaken zorgvuldig te gebruiken en/of te bewaren en draagt na aflevering het risico op verlies,

diefstal, beschadiging en onoordeelkundige montage. Afnemer dient zich voldoende te hebben verzekerd tegen dergelijke risico’s.

3.5 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de Adeo Design.

Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen.

3.6 Afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst grondig te inspecteren op gebreken en herkenbaar als afkomstig van Adeo

Design separaat op te slaan. Direct waarneembare gebreken behoort Afnemer te ontdekken direct na de levering, maar uiterlijk binnen acht (8) dagen dat de gebreken voor Afnemer kenbaar hadden kunnen zijn. Het recht op reclame vervalt na voornoemde periode. Reclames schorten de betalingsverplichting van Afnemer en diens verplichting tot afname van gedane bestellingen niet op.

3.7 Wanneer Adeo Design producten van derden levert, dan gelden tevens de daarbij horende garantieregelingen.

 

4. Betaling 

4.1 Afnemer dient de facturen binnen de op de facturen vermelde betaaltermijnen te betalen op de door Adeo Design aangegeven

rekening. Indien géén betaaltermijn vermeld staat, dan geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen.

4.2 Eventuele kredietverlening door Adeo Design is mede afhankelijk van voldoende afdekking van het betalingsrisico door de

kredietverzekeraar van Adeo Design. Het verstrekken van krediet door Adeo Design vindt uitsluitend pas plaats na een schriftelijke

mededeling van Adeo Design daarvan.

4.3 Afnemer is onder geen omstandigheid gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde

bedragen.

4.4 Adeo Design is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling en/of zekerstelling van Afnemer te verlangen voor de nakoming van de

op Afnemer rustende verplichtingen, zoals een aanbetaling. Afhankelijk van de te leveren zaak bedraagt de aanbetaling 30 of 50%

van de verkoopwaarde.

4.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn raakt Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Afnemer tevens de wettelijke

(handels)rente verschuldigd. Alle redelijke kosten ter voldoening buiten rechte komen alsdan voor rekening van Afnemer.

Ook kan Adeo Design haar verplichtingen jegens Afnemer opschorten zonder hierdoor schadeplichtig te zijn.

4.6 Met betrekking tot de door Adeo Design verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de

gegevens uit de administratie van Adeo Design volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

4.7 De eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten van Adeo Design komen volledig voor rekening van Afnemer.

4.8 Adeo Design is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

 

5. Aansprakelijkheid en overmacht

​5.1 Adeo Design is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht of als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of

onrechtmatige daad van haar toeleveranciers of derden of als gevolg van onoordeelkundig gebruik van Afnemer van de geleverde

zaken.

5.2 Adeo Design is in het geheel niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, reputatieschade,

gederfde omzet en winst, immateriële schade en aansprakelijkheid jegens derden, die verband houdt met of voortvloeit uit de diensten van Adeo Design en/of het gebruik van de door Adeo Design geleverde zaken.​

5.3 De aansprakelijkheid van Adeo Design voor schade, van welke aard dan ook, is beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van de

netto factuurwaarde van de factuur betreffende de diensten en/of producten die rechtstreeks verband houdt met de ontstane schade dan wel tot het bedrag dat door de verzekeraar van Adeo Design wordt uitbetaald, al naar gelang welk bedrag lager is.

5.4 De voorwaarden voor het ontstaan van enige plicht tot schadevergoeding uit een toerekenbare tekortkoming van Adeo Design zijn:

a. Afnemer meldt de schade steeds zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, maar uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat

Afnemer redelijkerwijs daarmee bekend had kunnen zijn, schriftelijk bij Adeo Design; en

b. Afnemer stelt – tenzij nakoming blijvend onmogelijk is - Adeo Design schriftelijk, volledig en gedetailleerd in gebreke waarbij Adeo Design een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkomingen alsnog te zuiveren en dit vervolgens door Adeo Design wordt nagelaten.

5.5 Onder overmacht verstaan partijen de situatie dat buitengewone omstandigheden - zoals oorlog, stormschade, natuurrampen,

belemmeringen in vervoer en import, vertragingen door toeleveranciers of transporteurs, brand en (elektronische) storingen - het

Adeo Design onmogelijk maken om correct na te komen. Adeo Design kan in dergelijke gevallen haar verplichtingen opschorten,

wijzigen of - wanneer de overmachtssituatie meer dan één (1) maand voortduurt - de overeenkomst met Afnemer ontbinden, het  een

en ander zonder daarvoor schadeplichtig te zijn.

5.6 Alle in deze algemene leveringsvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten

gunste van alle (rechts)personen waarvan Adeo Design zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst en komen te vervallen

indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Adeo Design.

 

6. Garantie

6.1 Op de door Adeo Design geleverde zaken rust standaard twee jaar garantie.

6.2 Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die – aanwijsbaar – op het moment van

levering aanwezig zijn geweest, verplicht Adeo Design zich gedurende de garantietermijn die zaken kosteloos te vervangen.

7. Intellectueel eigendom

​7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde diensten, ontwerpen, producten, databestanden, apparatuur, documentatie, rapporten, offertes,

plannen, visualisaties, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Adeo Design of in voorkomende gevallen bij haar toeleveranciers.

7.2  Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten voor normaal gebruik van hetgeen geleverd wordt en onder voorwaarde van het voldoen aan

alle betalingsplichten en de overige verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder de verplichte realisatie door Adeo Design.

Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en slechts voor zover het gebruik in overeenstemming is met de overeenkomst, deze algemene leveringsvoorwaarden en de wettelijke

verplichtingen.

7.3 Afnemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, octrooien, merken,

handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de geleverde diensten en producten (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

7.4 Adeo Design krijgt de onherroepelijke en wereldwijde licentie om de (handels)namen, merken en logo’s van Afnemer te gebruiken

voor haar portfolio en reclamedoeleinden. Ook is Adeo Design gerechtigd de door haar gemaakte ontwerpen en foto’s van het aan

Afnemer geleverde voor haar portfolio en reclamedoeleinden te gebruiken.

 

8. Overige

8.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het Nederlands recht.

8.2 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort.

Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.

8.3 Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen,

is elk van die (rechts-)personen tegenover de Adeo Design hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

8.4 Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of

verpanden.

8.5 Adeo Design kan van tijd tot tijd haar algemene leveringsvoorwaarden wijzigen. Adeo Design zal deze wijzingen tijdig aankondigen

en kenbaar maken aan Afnemer. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding wordt medegedeeld, dan treden de wijzigingen jegens

Afnemer in werking op het moment van de mededeling.

8.6 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere

overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Adeo Design gevestigd is.

things differently...

we design

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
logo_furniture_def_fc_basis.png
bottom of page