top of page

Disclaimer

De website ‘www.adeodesign.nl’ en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van een Adeo design B.V.

Toegang tot en gebruik van de website en de diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

 

Adeo design is een geregistreerd merk bij Benelux Merkenbureau en is onderdeel van Adeo design B.V.

Al onze rusten intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan deze eigenschappen te gebruiken of delen hiervan te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of verkoop van de intellectueel. De ontwerpen van de modellen uit de “

A” collectie zijn Internationaal beschermd en zijn geregistreerd als modelrecht.

 

De inhoud van de website en andere uitingen van Adeo design op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Desondanks is het mogelijk dat informatie

die door Adeo design wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Adeo design behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Adeo design aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website.

Wanneer Adeo design hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor

uw eigen risico.

 

Adeo design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Adeo design worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Adeo design.

 

 

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Adeo design B.V. hierna genoemd Adeo design.

 

Via de website www.adeodesign.nl van Adeo design B.V. worden privacygevoelige gegevens verwerkt.

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het team van Adeo design vinden het van groot belang dat er

zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het team van Adeo design en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring..

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

 

Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden Adeo design persoonsgegevens verwerkt.

 

Dat doen wij via deze privacyverklaring;

proberen onze verzameling van uw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor

de vastgestelde doeleinden;

 

u eerst vragen voor uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw

toestemming is vereist;

 

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen

die in opdracht van Adeo design persoonsgegevens verwerken;

 

Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u daarom ook aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website, www.adeodesign.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter.

Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zal door Adeo design op verschillende manieren kunnen worden verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website een aanvraag (vraag) stellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om u zo goed mogelijk te kunnen antwoorden.

 

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. 

Adeo design zal in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te kunnen behandelen.

 

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens worden verzameld via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram, Twitter

en/of Linkedin), bijvoorbeeld wanneer u contact met Adeo design opneemt om een vraag te stellen. 

Adeo design gebruikt in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren. 

Wanneer u gebruik maakt van onze website www.adeodesign.nl, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 

Naam/dealer;

 

Adres;

 

Telefoonnummer;

 

E-mail adres;

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale brieven en/of post;

 

om uw vragen te beantwoorden of uw klacht te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

 

Adeo design verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens, die versterkt worden door de bezoeker/opdrachtgever bij het

aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

 

Het verstrekken van deze persoonsgegevens t.b.v. een advies is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met 

Adeo design een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Adeo design mogelijk niet

kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat

stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

 

Bewaartermijnen:

om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale brieven en/of post;

 

Verstrekking aan derden:

Adeo design zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring

zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

 

• transportbedrijf, voor het bezorgen van uw goederen;

 

Verder zal Adeo design de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen

toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Zo kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt.

In dat geval is Adeo design wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Adeo design geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere

redenen gebeuren, dan zal Adeo design vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van persoonsgegevens indien

er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van persoonsgegevens kunt u om een kopie van

deze stukken opvragen via info@adeodesign.nl.

 

Profilering:

Het is mogelijk dat Adeo design uw gegevens aanvult of optimaliseert met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster

of bronnen waarbij u toestemming hebt gegeven voor het door Adeo design ingericht beoogde gebruik.

Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

 

Adeo design hecht professionele waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. 

Adeo design is bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens.

Om die reden heeft Adeo design – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw

 

persoonsgegevens:

 

persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;

 

het inrichten van autorisaties;

 

SSL:
Adeo design maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het invullen van het contactformulier. Voor meer informatie ga naar veilig bestellen!

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij, Adeo design kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw persoonsgegevens:
Indien u aan Adeo design persoonsgegevens heeft verstrekt, dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account.

U kunt dit doorgeven aan info@adeodesign.nl. Ook kunt u bij Adeo design terecht indien u inzage wenst in de gegevens die 

Adeo design van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

 

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Adeo design, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Adeo design  B.V.

via info@adeodesign.nl

 

Adeo design B.V., Albert Harkemaweg 70, 9831 TA Aduard, Nederland

things differently...

we design

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
logo_furniture_def_fc_basis.png
bottom of page